Mar. 22, 2017 - פיני בדש

יום חמישי 30 מרץ - ראש מועצת עומר וח"כ לשעבר מטעם מפלגת צומת וליכוד פיני בדש בהרצאתו על הנושא המורכב: 
"הבדואים - מדינה בתוך מדינה, פצצת זמן בנגב"

הרצאתו תלווה בסיפורים אותנטיים ממסדרונות הכנסת והוא ישתף אותנו בתהליכי קבלת ההחלטות במדינת ישראל.

בחזרה לחדשות